Tietosuoja

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan (esim. nimi tai henkilötunnus) tai epäsuorasti (esim. verkkotunnistetieto).

Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Hotelli Raahen Hovi
Kirkkokatu 28 92100 Raahe
y-tunnus: 2617547-4
puh. 010 2774550
s-posti: info@raahenhovi.fi
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Rossi
puh. 040 727 4220
s-posti: kimmo.rossi@raahenhovi.fi

 
3. Rekisterin nimi

Hotelli Raahen Hovin asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito
sekä mainonta ja markkinointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan raahenhovi.fi-sivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin käytössä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Pääsy tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 
9. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojasi koskien sinulla on oikeus: tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista tiedot, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, vastustaa käsittelyä, peruuttaa suostumuksesi ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi). Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle, ja pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakastietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tai sopimukseen. Oikeutettu etu perustuu asiakassuhteeseen, sopimus on jokin sopimusoikeudellinen toimi, esimerkiksi huone- tai pöytävaraus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoitukset:
- varausten käsittely, sähköisesti tehdyn varauksen viimeistely ja hallinnointi
- asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
- palvelujen myynti ja toteutus
- maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvät toimet
- asiakassuhdeviestintä
- lainsäädäntö ja sen noudattaminen

Käsiteltävät henkilötiedot
- asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puh.numero, osoite,s-postiosoite. Henkilötunnusta käsitellään lain vaatimuksesta (majoituskortti) tai luotonannossa.
- kansalaisuus
- varauksia koskevat tiedot
- asiakkaan maksutapatiedot, luottokorttitiedot, laskutustiedot, maksuviitteet
- tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
- tiedot valinnoista ja toiveista
- palaute ja reklamointitiedot
- erityisruokavaliotiedot Käsittelemme vain tarjottavaan ruokaan liittyviä tietoja, säilytämme tiedot vain käyttötarkoituksen vaativan ajan.

Henkilötietojen lähteet
Keräämme henkilötietoja eri lähteistä:
- rekisteröidyltä itseltään verkkosivuston tai sähköpostin kautta.
- rekisterin pitäjän itse tuottamat tiedot: palvelujen käytöstä tai ostosten teosta saadut tiedot.
- kolmannen osapuolen tuottamat tiedot.
- Pöytävaraus-, kokoustila- ja hotellivaraussivustojen kautta saatavat henkilötiedot. Tällöin kysymyksessä on kahden rekisterinpitäjän välinen tietojen luovutus.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei jaeta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien ja palomuurin avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja niiden työntekijöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.
Manuaalista rekisteriä ei ole.

Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietoja, jotka sisältävät henkilötietoja niin kauan, kun katsomme sen tarpeelliseksi palvelujen tarjoamiseksi, lakien noudattamiseksi, reklamaatioiden käsittelyksi tai muuten liiketoimiemme hoitamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti, luovutamme rekisteröidylle hänen todistaessaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyyntöön 30 vrk kuluessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa muutosta tai korjaamaan virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista rekisteristä:
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.
-rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä, eikä käsittelyyn ole perusteltua syytä tai henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin.
-henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
-rekisteröity voi pyytää rekisterin pitäjää lähettämään häntä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterin pitäjä ei hänen mielestään ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojamenettelyä. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (kohta 2)

 

EVÄSTESELOSTE

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET

Sivustolla käytettävät välttämättömät evästeet ovat raahenhovi.fi sivuston omia evästeitä, joita muut palvelimet eivät voi lukea tai käyttää. Näihin evästeisiin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tai profiloivia tietoja, eikä niiden tietoja välitetä kolmansille osapuolille. Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston julkaisujärjestelmään liittyvien kirjautumisjärjestelmien toiminnan, sekä muita sivustolle välttämättömiä toiminnallisuuksia. Istunnon pituiset evästeet poistuvat laitteeltasi, kun suljet selaimen tai tyhjennät välimuistin.

raahenhovi.fi sivuston asettamat välttämättömät evästeet:
 

Eväste: Säilytysaika:
ConcreteSitemapTreeID
CONCRETE5_LOGIN
CONCRETE5
istunto (session)

cookieconsent_status 

(tallentaa tiedon evästesuostumuksesta 

allow/deny) 

1 vuosi


SEURANTAEVÄSTEET

Tavoitteenamme on kehittää ja parantaa sivustoa käyttäjälähtöisesti. Tätä varten sivustolla käytetään kolmannen osapuolen evästeitä kävijäseurantaan. Voit halutessasi estää näiden evästeiden käytön selaimen asetuksissa.

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut raahenhovi.fi verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut raahenhovi.fi verkkosivulle

Käytämme sivuston kävijäseurantaan Google Analytics palvelua. Suosittelemme lukemaan palvelun tietosuojakäytännöt.

 

Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla seuraamme, miten verkkosivustoamme käytetään. Sivuston käyttöön liittyvät tiedot, kuten IP-osoitteesi, voidaan välittää Googlelle, joka tallentaa ne palvelimilleen. Analyticsin evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi kävijöiden määrästä, siitä, mistä he tulivat sivustolle sekä muista heidän avaamistaan sivuista. Käytämme tätä tietoa hyödyksi kehittäessämme sivustoa, ja pyrimme näin parantamaan siitä käyttäjälähtöisemmäksi.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin datan turvaaminen

Google Analyticsin asettamat evästeet ja voimassaoloajat:

Eväste: Säilytysaika:
_gid 1pv
_ga 24kk
_gat_gtag_UA_139527049_1 1min

 

Facebook-pikseli 

Facebook-pikseli on seurantapalvelu, jota sivustolla käytetään mainonnan kohdentamiseen sivuston käyttäjille ja tulosten seuraamiseen Facebookissa. Facebook pikseli asettaa käyttäjän laitteelle evästeen, ja tiedot voidaan välittää Facebookille. 

Lisätietoja: Tietoja Facebook-pikselin evästeasetuksista ja Omien mainosasetusten hallinta Facebookissa 

Facebook-pikselin asettamat evästeet ja voimassaoloajat: 

Lähde 

Eväste 

Säilytysaika 

Facebook 

_fbp 

3 kk 

 

fr 

3 kk 

 


Evästeiden hallinta

Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.

 

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa tämän painikkeen kautta: